آسانا

وضعیت های یوگا

پرانایاما

پیام شاواسانا

وقتی کلاس یوگا به انتها می رسد و معلم همه را به دراز کشیدن در شاواسانا دعوت می کند ،...

یوگا و سلامتی

آسانا (شاخه های درخت)

حدود 3000 سال پیش دانشمندی هندی به نام «پاتانجلی» Patanjeli یوگا را مدون ساخت. او یوگا را ، در کتابی...

Page 1 of 2 1 2