پرانایاما

تمرین های تنفسی یوگا

پرانایاما

اهمیت پرانایاما

در پرانایاما، تنفس به شکل معمول به فرآیندِ طولانی‌تر و تحت اختیاری از دم و بازدم بدل می‌گردد. این امر...