پرسش های رایج

پرسش های رایج درباره تمرینات یوگا

سوالات رایج آینگار یوگا

آیادر تمرین‌های یوگا خصوصیتی متفاوت با سایر ورزشها وجود دارد؟

کسی که عمیقاً به تمرین آسانا می پردازد ، احساس می کند که چیز خاصی در این تمرین‌ها وجود دارد ، چیزی که در تمام سطوح ساختار وجودی تاثیر گذاشته و شادی و رضایت خاصی ایجاد می‌نماید. تمرین آساناها شامل انجام حرکات و اعمال بسیار متنوعی است که پیچیدگی خاصی دارند و یادگیری آن آسان نیست.  این کار را با...