یوگا

یوگا

در باره شائوچا

در باره شائوچا

(اولین نیاما) اصولا نیاماها رهنمودهای رفتاری هستند که نظم و انضباط را برای ساداکا (تمرین‌کننده جدی یوگا) به ارمغان می‌آورند و...

تاداسانا

چهارمین نیاما

سوادهیایا خویشتن شناسی ترجمه: حمیدرضا مختارزاده وقتی نوبت به طراحیِ یک تمرینِ یوگا می رسد، تصور انجامِ خم به جلوها...

پرانایاما

پرانایاما و یک زندگی

این یک تمثیل زیبا از کتاب مقدس است که اغلب نقل می‌شود: پس از اینکه آخرین صحنه زندگی‌ام از جلوی...

Page 1 of 4 1 2 4