برچسب: پرانایاما

یوگا و سلامتی

یوگا و سلامت

اتفاق خجسته و میمونی که برای یوگا افتاده این است که به محض شنیدن و خواندن کلمه یوگا بلافاصله ، ...