برچسب: سلامت

یوگا و سلامتی

یوگا و سلامت – قسمت دوم

حوزه دوم : سلامت ذهن نقص هـای مختلـف جسـمی و روانی ماننـد بیماری هـا، کنـدی، تردیـد، بی دقتـی، زیـاده روی ...

یوگا و سلامتی

یوگا و سلامت

اتفاق خجسته و میمونی که برای یوگا افتاده این است که به محض شنیدن و خواندن کلمه یوگا بلافاصله ، ...