برچسب: درد

آگاهی از تنفس

درد

درد احساس ناخوشایندی است که هیچ کس آن را دوست ندارد و بیشتر انسان ها برای رهایی یافتن از آن ...

آگاهی از تنفس

مفهومِ درد

یک واقعیت در جهان امروز شکل گرفته است که بسیاری از مردم به جای آن که با هر احساس ناخوشی ...