MailPoet Page

[mailpoet_page]

Related Posts

آسانای منتخب ماه اسفند – شاواسانا

آسانای منتخب ماه اسفند – شاواسانا

Savasana نویسنده و طراح: بابی کلنل مترجم: حمیدرضا (بهمن) مختارزاده برای بهبودی و بازسازی در پایان تمرین و یادگیری هنر آرام شدن در درون، شاواسانا را...

آگاهی از تنفس

ثبات داشتن در آساناها

وقتی می‌گویم در آسانا ثبات فیزیکی داشته باشید، به این معنی نیست که فقط باید خودتان را از نظر بدنی نگه دارید. متوجه می‌شوید که تعداد...

اشتباه بزرگ

اشتباه بزرگ

تغییر دیدگاه‌ها رشد همیشه بدون درد نیست. گاهی اوقات رشد به ازای هر درس آموخته شده، آموزه‌های جدیدی دارد. همانطور که جنبه‌های مختلف زندگی، خودش را...

بیدار‌سازی پسواس

بیدار‌سازی پسواس

برگرفته شده از: Daily bandha مترجم: حمیدرضا مختارزاده بیدارسازی پسواس در آساناهای ایستاده رابطه‌ای دو طرفه ایجاد می‌کند که هر کدام به دیگری کمک می‌کند. باز...

Next Post