برچسب: عادت

آگاهی از تنفس

عادت‌ها و موفقیت

موفقیت، محصول عادت های روزانه است، نه یک دگرگونی بزرگ و یکباره در کل زندگی. ایجاد عادت های ماندگار، دشوار ...