برچسب: راجاس

روان شناسی و یوگا

یوگا از دیدگاه پاتانجالی

پاتانجالی یوگا را چنین تعریف کرده است: یوگا چیتا وریتی نیرودا. یوگا کنترل نوسان‌های ذهنی است. درست همان گونه که ...