برچسب: چیتا

تقویت بازورها در یوگا

چیتا

پاتانجالی یوگا را چنین تعریف کرده است: یوگا چیتا وریتی نیرودا.یوگا کنترل نوسان‌های ذهنی است. درست همانگونه که ماه در ...