برچسب: ناپلئون هیل

آگاهی از تنفس

خواستن و دریافت کردن

میان خواستن چیزی و آماده دریافت آن بودن تفاوت بزرگی وجود دارد.اکثر افراد برای رسیدن به آنچه می‌خواهند.آماده نیستند… ناپلئون ...