برچسب: ناپایداری

آگاهی از تنفس

دگرگونی

طبیعت جهان چنين اقتضا می کند که همه چیز در حال تغيير و تحول باشد. جسم شما مدام در حال ...