برچسب: سالمندی

تاداسانا

آینگار یوگا و سالخوردگی

در این مقاله پیکسی لیلاس  تمرین‌های یوگای آینگار، در مراحل مختلف زندگانی را مورد واکاوی قرار می دهد. لازم به ...