برچسب: جسد

پرانایاما

پیام شاواسانا

وقتی کلاس یوگا به انتها می رسد و معلم همه را به دراز کشیدن در شاواسانا دعوت می کند ، ...