برچسب: آنیچا

آگاهی از تنفس

بی ثباتی

در دنیا هیچ چیز ثبات و قرار ندارد، هیچ چیزی "همان طوری که هست باقی نمی ماند". این قانونی است ...

آگاهی از تنفس

دگرگونی

طبیعت جهان چنين اقتضا می کند که همه چیز در حال تغيير و تحول باشد. جسم شما مدام در حال ...